• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Privacy

Flexkwaliteit Flexkwaliteit, gevestigd aan Industrieweg Oost 21, 6662NE Elst (GLD), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: 
www.flexkwaliteit.nl Industrieweg Oost 21, 6662NE Elst (GLD) 0481 757 878

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flexkwaliteit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Salarisgegevens
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Flexkwaliteit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Flexkwaliteit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Het bemiddelen tussen u en opdrachtgevers
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Flexkwaliteit neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flexkwaliteit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Flexkwaliteit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Curriculum Vitae > Zodra het niet langer noodzakelijk of functioneel is
- Personalia > 2 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst
- Adres > 2 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst
- Burgerservicenummer > 2 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst
- Kopie identiteitsbewijs > 5 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst
- Loonbelastingverklaringen > 5 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst
- Salarisgegevens > 7 jaar na beëindiging van arbeidsovereenkomst

Delen van persoonsgegevens met derden
Flexkwaliteit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Flexkwaliteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flexkwaliteit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Flexkwaliteit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kirstendegens@flexkwaliteit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Flexkwaliteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Flexkwaliteit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met kirstendegens@flexkwaliteit.nl.

Wijzigingen
Mocht Flexkwaliteit iets wijzigen aan de privacyverklaring, dan vindt u de meest recente versie van de verklaring van www.flexkwaliteit.nl op deze pagina. 

Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?