Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Flexkwaliteit Groep B.V., Advies en bemiddeling B.V., en Detachering B.V. hieronder te noemen 'Flexkwaliteit

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever:
de natuurlijke persoon of rechtspersoon, in opdracht van wie op basis van deze algemene voorwaarden werkzaamheden worden verricht;

Flexkwaliteit :

Flexkwaliteit, die op basis van deze algemene voorwaarden in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert;

offerte:

het schriftelijke en/of elektronische aanbod van om tegen een bepaalde prijs werkzaamheden te verrichten;

overeenkomst:

de overeenkomst die wordt aangegaan tussen de opdrachtgever en Flexkwaliteit, waarbij wordt overeengekomen dat werkzaamheden zullen worden verricht door of namens Flexkwaliteit ten behoeve van de opdrachtgever, tegen betaling van een overeengekomen bedrag;

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten voor detachering, alsmede overige vormen van professionele dienstverlening door Flexkwaliteit ten behoeve van haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, noch zelfstandig, noch in combinatie met de onderhavige algemene voorwaarden.

3. Offertes

3.1 De offertes van Flexkwaliteit zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de voorbereiding en de uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

3.2 De offertes van Flexkwaliteit zijn een maand geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld. Zolang de offerte niet tot een overeenkomst heeft geleid, behoudt Flexkwaliteit zich het recht voor om de capaciteit elders in te zetten.

Wanneer Flexkwaliteit van dit recht gebruikmaakt, wordt (de contactpersoon van) de mogelijke opdrachtgever hiervan binnen twee werkdagen in kennis gesteld. Indien een offerte door de opdrachtgever is aanvaard behoudt Flexkwaliteit zich het recht voor om het aanbod – binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanvaarde aanbod – te herroepen.

3.3 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de door Flexkwaliteit te verrichten werkzaamheden aan te merken als een ‘inspanningsverplichting’. Dat houdt in dat Flexkwaliteit de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoert, maar daarbij het realiseren van een door de opdrachtgever beoogd resultaat niet kan garanderen.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Flexkwaliteit en de opdrachtgever komt tot stand door aanbod en 
aanvaarding. Aanvaarding vindt plaats door middel van ondertekening van de offerte door de opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

4.2 Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Flexkwaliteit is gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen.

5. Terbeschikkingstelling van informatie en werknemers door de opdrachtgever

5.1 Om de uitvoering van de overeenkomst goed en zo veel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Flexkwaliteit nodig heeft. Dit geldt ook voor de door de opdrachtgever  terbeschikkingstelling van werknemers, die bij de werkzaamheden van Flexkwaliteit betrokken (zullen) zijn.

6. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

6.1 Het erbij betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Flexkwaliteit geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

7. Personeel

7.1 Flexkwaliteit  kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de overeenkomst wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

7.2 De wijziging mag de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden niet verminderen en evenmin de continuïteit van de overeenkomst ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Flexkwaliteit  plaatsvinden.

8. Het aantrekken of in dienst nemen van (voormalige) medewerkers van Flexkwaliteit 

8.1 Als de opdrachtgever of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming gedurende de periode van de overeenkomst dan wel binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst – al dan niet via bemiddeling of tussenkomst van derden (zoals een detacherings-, arbeidsbemiddelings- of adviesbureau) – een of meer (voormalige) werknemers van Flexkwaliteit, of door Flexkwaliteit bemiddelde ZZP-ers , die namens Flexkwaliteit  bij de opdrachtgever werkzaamheden verrichten of hebben verricht, werkzaamheden laat verrichten uit hoofde van een arbeidsovereenkomst of door hen anderszins bij, voor of namens opdrachtgever werkzaam te laten zijn, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij om vergoeding, hetzij om niet, is de opdrachtgever een schadeloosstelling van € 25.000,— verschuldigd aan Flexkwaliteit.

8.2 Bovengenoemde geldt eveneens wanneer de medewerker of ZZP-er door Flexkwaliteit  bij de opdrachtgever is voorgedragen en deze voordracht (nog) niet tot een overeenkomst tussen Flexkwaliteit  en de opdrachtgever heeft geleid.

8.3 Bovengenoemde boeteclausule vervalt indien er tussen partijen ter zake afspraken worden gemaakt.

9. Honorarium en kosten

9.1 Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd aan Flexkwaliteit Tenzij anders is overeengekomen luiden de prijzen in de offerte en overeenkomst in euro’s en zijn deze exclusief BTW.

9.2 Indien zich – na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat deze geheel is uitgevoerd – prijsstijgingen voordoen, door bijvoorbeeld loonstijgingen, is Flexkwaliteit  gerechtigd het overeengekomen honorarium dienovereenkomstig aan te passen, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen.

9.3 Alle door Flexkwaliteit  gemaakte kosten verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10. Betaling

10.1 Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 9 genoemd, worden wekelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever    niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is en heeft Flexkwaliteit  vanaf de vervaldatum recht op een vertragingsrente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening zowel binnen als buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het door de opdrachtgever aan Flexkwaliteit  verschuldigde bedrag.

10.3 Flexkwaliteit  is bevoegd om al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, waaronder afgifte van schriftelijk bescheiden of andere zaken, tot het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen heeft voldaan.

10.4 Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

10.5 Verrekening door de opdrachtgever van de door Flexkwaliteit  gefactureerde bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Flexkwaliteit  uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

10.6 Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichtingen niet op.

10.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Flexkwaliteit daartoe aanleiding geeft, is Flexkwaliteit  gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Flexkwaliteit  te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Flexkwaliteit  gerechtigd, onverminderd haar overige rechten om de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Flexkwaliteit  uit welken hoofde dan ook is verschuldigd direct opeisbaar

11. Wijziging van de overeenkomst dan wel meerwerk

11.1 De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Flexkwaliteit  dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

12. Contractduur, verlenging en (tussentijdse) beëindiging

12.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd die uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht voortvloeit.

12.2 De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk een verlenging overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde algemene voorwaarden voortgezet.

12.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

12.4 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig beëindigen, indien één van hen van mening is  dat de uitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele  latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Flexkwaliteit  vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Flexkwaliteit  mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruikmaken als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Flexkwaliteit  behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

12.5 Voorts is Flexkwaliteit, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst(en) niet nakomt, bevoegd om de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, onverminderd haar recht om schadevergoeding te vorderen.

12.6 Onverminderd het bepaalde in andere artikelen van deze algemene voorwaarden kan de overeenkomst worden ontbonden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor openstaande en nog te verschij­nen facturen.

 13. Intellectueel eigendom

13.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Flexkwaliteit . Openbaarmaking kan alleen geschieden met toestemming van Flexkwaliteit . De opdrachtgever heeft uiteraard het recht om de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Geheimhouding

14.1 De opdrachtgever, Flexkwaliteit  en door Flexkwaliteit  ingeschakelde medewerkers, ZZP-ers en/of derde(n) zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie, al dan niet verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst, geldt als vertrouwelijk, met uitzondering van informatie die publiekelijk bekend is. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Flexkwaliteit  aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Flexkwaliteit , haar werkwijze en dergelijke dan wel de rapportage van Flexkwaliteit  ter beschikking stellen.

14.2 Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever een boete ter grootte van zes maanden honorarium per overtreding en van € 5.000,— voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. Dit onverminderd de mogelijkheid van Flexkwaliteit  om naast en boven deze boetebedragen de daadwerkelijke schade te verhalen.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Detachering e.d.

15.2 Van detachering/bemiddeling in de zin van deze algemene voorwaarden is sprake indien Flexkwaliteit  een medewerker of ZZP-er (hierna te noemen ‘gedetacheerde’) aan de opdrachtgever ter beschikking stelt teneinde deze gedetacheerde onder toezicht en leiding dan wel regie van de opdrachtgever werkzaamheden te laten uitvoeren.

15.3 Flexkwaliteit  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedetacheerde/bemiddelde aan derden of aan de opdrachtgever zelf. Flexkwaliteit  is evenmin aansprakelijk voor eventuele verbintenissen jegens derden die door gedetacheerde/bemiddelde zijn aangegaan of die op andere wijze voor de opdrachtgever zijn ontstaan, al of niet met toestemming van de opdrachtgever. Indien Flexkwaliteit  door een derde aansprakelijk wordt gesteld en Flexkwaliteit  in dat kader schadevergoeding moet betalen, heeft Flexkwaliteit  voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de opdrachtgever recht van regres.

15.4 Alle door gedetacheerde/bemiddelde geleden schade komt voor rekening van de opdrachtgever. Indien Flexkwaliteit  door een gedetacheerde/bemiddelde aansprakelijk wordt gesteld, al dan niet in het kader van artikel 7:658 BW dan wel artikel 7:611 BW, en Flexkwaliteit  in dat kader schadevergoeding moet betalen, heeft Flexkwaliteit  voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de opdrachtgever recht van regres.

15.5 De opdrachtgever is verplicht om zich te verzekeren tegen schade veroorzaakt door gedetacheerde.

 16. Overmacht

16.1 Onder ‘overmacht’ wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Flexkwaliteit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Flexkwaliteit  niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

16.2 In geval van overmacht wordt de nakoming door Flexkwaliteit  van haar verplichtingen uit onderhavige overeenkomst en/of een deelovereenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de betreffende overmacht, zonder dat Flexkwaliteit  tot enige schadevergoeding uit dien hoofde gehouden is.

16.3 Indien Flexkwaliteit  door overmacht van tijdelijke (langer dan drie maanden) of blijvende aard wordt verhinderd om de overeenkomst (verder) uit te voeren, is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

16.4 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht van langere duur dan drie maanden niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever kan in een dergelijk geval geen aanspraak maken op schadevergoeding. 

16.5 Flexkwaliteit  is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat iets van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

17. Toepasselijk recht 

17.1 Op de overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en Flexkwaliteit  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  18. Geschillenregeling 

18.1 Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige algemene voorwaarden geheel of ten dele toepasselijk zijn of naar aanleiding van nadere over­eenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van een zodanige overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Flexkwaliteit  is gevestigd.

 

 

september 2017