• facebook
  • linkedin
  • linkedin

Een afwisselende opdracht in Cranendonck

Lion Boeijen werkt via Flexkwaliteit als beleidsadviseur Sociaal Domein in de gemeente Cranendonck. Hij houdt zich vooral bezig met de Wmo, het gezondheidsbeleid en de huisvesting van statushouders. In dit artikel vertelt hij over een aantal projecten waar hij aan werkt.

Één tegen eenzaamheid in Cranendonck
Cranendonck heeft zich aangesloten bij het landelijke actieprogramma “één tegen eenzaamheid”. Een lokale werkgroep zet zich enthousiast in om eenzaamheid te verminderen. In coronatijd is de aandacht verslapt. Vanaf de zomer 2022 is Lion bezig de werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Afgelopen maand was de werkgroep voor het eerst weer fysiek bij elkaar en is meteen een communicatiecampagne opgezet voor de week tegen eenzaamheid. Die liep van 29 september tot en met 6 oktober. Het enthousiasme is groot en er zijn veel ideeën, zoveel, dat ze niet allemaal tegelijk opgepakt kunnen worden. Focus en een goede keuze voor acties is daarom noodzakelijk. Net als zorgen dat de werkgroep blijft draaien als Lion klaar is met deze opdracht.

Doelgroepen
Uit een onderzoek van de GGD blijkt dat jongeren zich tijdens en na corona eenzamer zijn gaan voelen. Dus naast de ouderen, en de mensen met een inkomen op een minimum niveau wordt het accent nu ook meer op de jongeren gelegd.

Dementievriendelijke gemeente
De gemeente Cranendonck heeft zich ook aangesloten bij de landelijke campagne “Samen Dementie Vriendelijk”. Hiervoor is een werkgroep actief die zich met de gemeente actief inzet aandacht te vragen voor mensen met dementie. Doel is burgers, bedrijven en organisaties te faciliteren en te stimuleren, zodat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Ook hier geldt dat de activiteiten tijdens de Coronaperiode zijn verminderd en weer een nieuwe impuls nodig hebben.

Samenwerking
Er zijn nog een paar andere lokale acties die net als de voorgaande onderdeel zijn van het lokale gezondheidsbeleid. We zien daarbij veel dezelfde mensen. Er wordt echter nog niet (veel) samengewerkt. In 2020/2021 is een aanzet geweest om dit te verbeteren. Door corona en vertrek van medewerkers bij de gemeente is het bij de aanzet gebleven. Lion pakt ook dit stokje weer op.

Pilot Valpreventie
Onlangs stond in de Volkskrant dat de helft van de bezoeken van 65-plussers aan de eerste hulp komt doordat zij zijn gevallen. Veel valpartijen gaan voor hen gepaard met letsel. Ouderen verliezen hierdoor hun zelfredzaamheid. Ze zijn dan aangewezen op extra huishoudelijke hulp, een hulpmiddel of kunnen niet langer meer thuis wonen. Valpreventie verdient dus aandacht. Voldoende en goed blijven bewegen is hierbij belangrijk. De gemeente Cranendonck werkt samen met de andere A2 gemeentes (Heeze-Leende en Valkenswaard), zorgverzekeraar CZ en een (digitale) ondernemer aan de pilot “Valpreventie”. Lion is de lokale projectleider voor Cranendonck. Het streven is het aantal valincidenten tijdens de 3 jarige pilot met 60% te verminderen.

De gemeente Cranendonck wil jaarlijks 8 tot 9 groepen met 65-plussers opstarten die 2 x 8 weken bij elkaar komen om samen actief te bewegen. Zij doen allerlei oefeningen, krijgen handige beweegtips,  leren zich bewust te worden van hun beweeggedrag en worden gestimuleerd ook samen te blijven bewegen, bijvoorbeeld te wandelen.Tijdens en na de beweegweken worden zij via een digitale app gestimuleerd om de oefeningen thuis te blijven doen en via dezelfde app kunnen de deelnemers met elkaar afspreken voor een beweegactiviteit. Er wordt gemonitord of de deelnemers het dagelijks bewegen in hun leven hebben geïntegreerd, of zij de app gebruiken en in hoeverre mogelijk ook vereenzaming hiermee wordt voorkomen. Voor een geslaagd valpreventieprogramma moeten ook huisartsen, wijkverpleegkundigen, thuiszorg en fysiotherapeuten meewerken.

Verbeteren personele inzet bij huishoudelijke hulp
Zoals in meerdere gemeenten, zijn er ook in de gemeente Cranendonck wachtlijsten voor huishoudelijke hulp door de krapte op de arbeidsmarkt. De gemeente ontvangt elke twee weken een overzicht van de zorgaanbieders. Soms blijkt dat de éne zorgaanbieder een tekort en een andere zorgaanbieder een overschot aan uren heeft. Om wachtlijsten op te lossen, zou het goed zijn als de zorgaanbieders onderling met elkaar samenwerken. Zorgaanbieders hebben uitgesproken dit ook te willen doen. De gemeente heeft dit najaar daarom een bijeenkomst georganiseerd zodat de planners van de zorgaanbieders elkaar leren kennen en samen praktische zaken kunnen bespreken. Zoals bijvoorbeeld: “Kan een cliënt overgedragen worden aan een andere aanbieder?” Hoe kan de inhoudelijke informatie van een intakegesprek overgedragen worden?”, “Wie informeert de cliënt?” en “Wat is haalbaar?” Lion initieert en stimuleert de samenwerking.

Huisvesting statushouders
Gemeenten hebben sinds de laatste jaren een verhoogde taakstelling voor het huisvesten (en inburgeren) van statushouders. Cranendonck heeft ook een AZC, waardoor er extra politieke aandacht is voor opvang en huisvesting. Lion volgt de ontwikkelingen, houdt het college en de Raad op de hoogte en onderhoudt contact met collega’s en de woningcorporatie om bij problemen snel samen tot oplossingen te komen. Tot nu toe lukt het Cranendonck alle toegewezen statushouders op tijd te huisvesten. Tijdens de zomervakantie was dat wel even lastig. Door de capaciteitsproblemen bij Ter Apel kwam er net voor de zomervakantie een opdracht vanuit de veiligheidsregio om een deel van de toegewezen statushouders voor de tweede helft van 2022 versneld binnen zes weken te huisvesten.

Dit is praktisch opgelost. De woningcorporatie werkte mee om sneller woonruimten beschikbaar te stellen. Aandachtspunt was dat Cranendonck vooral gezinswoningen heeft en nauwelijks woonruimten voor alleenstaanden. De gemeente loste dit heel praktisch op. Er werd contact opgenomen met regiogemeenten die wel woonruimten hebben voor alleenstaanden. Er kwam een  gezin naar Cranendonck en een paar alleenstaanden konden terecht bij een andere gemeente.

Het huisvesten van vluchtelingen blijft een belangrijk aandachtspunt. Voor 2023 is de verwachting dat gemeenten opnieuw meer statushouders moeten huisvesten. Lion onderzoekt samen met de collega van ‘wonen’ of er meer kamers voor alleenstaanden kunnen komen. Er wordt gesproken met de woningbouwvereniging en er wordt gekeken naar vormen van flexwonen voor de komende jaren.

Tot slot
Lion is blij met deze afwisselende opdracht en omdat hij een heel jaar bij de gemeente Cranendonck is ingezet, heeft hij de mogelijkheid om deze projecten voor een lange periode te begeleiden.Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?