• facebook
  • linkedin
  • linkedin

343 gemeenten met Ambtenaren, 1 gemeente met MogelijkMakers

Er werken geen ambtenaren maar MogelijkMakers in de gemeente Heusden. In dit artikel is Nancy Hendricks, MogelijkMaker in hart en nieren aan het woord. Sinds 2018 werkt zij als adjunct-directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris bij de gemeente Heusden. Daarvoor heeft zij ruim 26 jaar diverse (management) functies vervuld bij verschillende gemeenten in de Kempen. Nancy vertelt dat de gemeente Heusden zich inzet voor bewoners met een droom. Als inwoners initiatief tonen dan zetten de ambtenaren hun schouders eronder om deze droom waar te maken. Hoe is deze werkwijze ontstaan en hoe werkt dit in de praktijk?

Herindeling
In 1997 werden de gemeenten Vlijmen, Drunen en Heusden samengevoegd. Een nieuwe gemeente een nieuwe organisatie, met twee gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen, dit werd het startpunt voor plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Hiermee was de gemeente Heusden één van de eerste gemeentes waar digitaal werken mogelijk werd. Naast een uniforme werkwijze, genaamd de Heusdens Manier van Werken, is de afgelopen jaren meer eigen taal ontwikkeld. De gemeente heeft wat ze wil bereiken vertaald in de merkbelofte Dromen.Doen.Heusden. De kernwaarden beschrijven hoe ze die merkbelofte willen waarmaken. En ambtenaren worden MogelijkMakers genoemd. Dit alles vanuit de overtuiging dat met HeuseService goede dienstverlening mogelijk is en waar initiatieven van inwoners worden gestimuleerd en ondersteund én inwoners veel meer worden betrokken bij maatschappelijke vraagstukken.

Kernwaarden
In 3 kernwaarden staat beschreven hoe zij de merkbelofte willen waarmaken:
De Klant Centraal, Aanspreken en Verantwoordelijkheid en Dialoog en Samenwerking.

MogelijkMakers
Bij de gemeente werken doeners die de vraag achter de vraag willen achterhalen. Ook bij een nieuwe vacature wordt gezocht naar mensen met de MogelijkMakersmentaliteit. Alle medewerkers kunnen in de Heusdense school van de gemeente hun kennis, talenten, vaardigheden en het vakmanschap van MogelijkMaken verder ontwikkelen. Nancy laat het paspoort van de MogelijkMakers zien. Het lijkt op het gewone “echte” paspoort, het dunne boekje is het enige kader waarbinnen de MogelijkMakers werken. Door de vele verschillende taken heeft elk cluster, elke medewerker met specifieke situaties te maken. Elke kwestie wordt getoetst aan de drie kernwaarden en aan de hand daarvan worden dilemma’s bespreekbaar gemaakt.

Communicatie
Open communicatie heeft de gemeente in alle lagen doorgevoerd. Werken vanuit maximaal gezond verstand en minimale bureaucratie is één van de leidende principes en geeft veel ruimte en mogelijkheden, maar kan voor een MogelijkMaker soms ook lastig zijn. Zeker als er een beslissing wordt genomen op de rand van wet- en regelgeving. Dat is het moment om samen in gesprek te gaan en de dilemma’s te bespreken. Vaak zijn de zorgen niet terecht en als iemand toch een fout heeft gemaakt, wordt er op basis van vertrouwen over gesproken. Bij een fout, stellen veel gemeenten gelijk nieuwe regels op. De gemeente Heusden gaat voor één uitzondering geen nieuwe regel opmaken. Men gaat uit van vertrouwen en de goede intenties van collega’s en inwoners. Natuurlijk is er ook tegenspraak en zijn er kritische vragen. De gemeente Heusden staat hiervoor open. Net iets anders denken hoort er ook bij. Op deze manier worden nieuwe inzichten gedeeld wat weer leidt tot nieuwe kansen.

Initiatieven
Nancy noemt enkele mooie dromen van inwoners die gerealiseerd werden.
Initiatief bewoners bij speeltuin
In een speeltuin werden gloednieuwe speeltoestellen meermaals door hangjeugd vernield. De gemeente stond na de zoveelste vernieling voor het besluit om de speeltoestellen niet meer te vervangen. De buurtbewoners stonden er echter op dat er een speelplek voor de kinderen bleef. Ze beloofden zelf de hangjeugd in de gaten te houden en aan te spreken. Daarop stelden de MogelijkMakers budget ter beschikking waarvan de bewoners speeltoestellen mochten kopen. Door het eigenaarschap van de buurtbewoners is het nu een heel populaire speeltuin geworden, waar zelfs kinderen uit andere buurten komen spelen.
Initiatief MogelijkMaker bij een duivels dilemma
Jonge ouders hadden bezwaar tegen het BSN-nummer dat aan hun jongste zoon werd toegewezen. Het nummer eindigde op 666 (het nummer van de duivel). De medewerker kon het BSN-nummer natuurlijk niet opheffen. Toch wilde de MogelijkMaker dit probleem voor de kersverse ouders oplossen en ging dus met vele instanties bellen. En… het lukte! De jongste bewoner kreeg na een paar weken een nieuw BSN-nummer (erbij).
Samenwerking Gemeente en inwoners
In het kader van Burgerberaad G1000 heeft de gemeente willekeurige bewoners van een wijk uitgenodigd om mee te denken over de herinrichting van hun wijk zodat die “toekomstproof” wordt. Het bestuur en De MogelijkMakers geven hierbij geen kaders aan, maar laten de inwoners vrij in hun ideeën en oplossingen over een duurzame, leefbare, verkeersveilige, groene en energieneutrale wijk.

Conclusie Nancy
Volgens Nancy is het MogelijkMaken geen project in de zin van een organisatieontwikkeltraject maar een natuurlijk leerproces van jaren met als resultaat dat alle facetten in werkwijze, denkwijze, handelwijze, communicatie en houding met collega’s, raadsleden, bewoners zijn verankerd. “We staan met ons allen iedere dag aan de lat om het Heusdens gedachtegoed en werkwijze vast te houden aan onze werkwijze en verder te ontwikkelen. En misschien wel het belangrijkste, we doen dit niet voor onszelf maar voor de droom van onze inwoners: Door los te laten worden verrassende, mooie resultaten bereikt.”

Als allerlaatste voegt Nancy toe: “Flexkwaliteit gaat persoonlijk in gesprek met de gemeente en achterhaalt de vraag achter de vraag zodat de juiste adviseur wordt ingezet. Samenwerken met Flexkwaliteit past dan ook volledig in de MogelijkMakersvisie. We zetten onze samenwerking graag voort!”

Flexkwaliteit
MogelijkMaken is een mooi uitgangspunt en biedt zeker kansen, maar er zijn ook besluiten die niet voor iedereen positief zijn. Hoe gaat de gemeente daar mee om? Onze adviseur, Jan Goossens werkte als beleidsmedewerker onderwijs bij de gemeente Heusden. Wat vindt hij van de MogelijkMakerscultuur en wat als MogelijkMaken even onmogelijk blijkt?

Open cultuur
Als eerste noemt Jan de open cultuur. Jan merkt dat de gemeente Heusden heel open is in de communicatie naar collega’s. Op intranet wordt bijvoorbeeld niet alleen het nieuws over de kernen maar ook worden collegebesluiten en MT-verslagen gedeeld. Verder is er elke week een “keek op de week” met de collega’s in de raadszaal. In dit live of online overleg wordt besproken wat er speelt, er worden mededelingen gedaan en nieuwe mensen voorgesteld.
Ook naar de bewoners is de gemeente heel open en transparant. In het gemeenteblad en op de website wordt het nieuws vermeld. Inwoners worden betrokken bij gemeentelijke initiatieven en ondersteund als ze daartoe het initiatief nemen.

Vertrouwen
Als tweede noemt Jan het grote vertrouwen van de gemeente in medewerkers en inwoners. De medewerkers hebben alle vrijheid waarop en waar zij hun functie uitvoeren.

Onmogelijk
Sommige medewerkers stellen zich voor als MogelijkMaker van de gemeente. Er zijn situaties waarin die titel lastig is. Zeker in de gevallen dat er een beslissing wordt genomen met nadelige gevolgen voor een bepaalde wijk, bedrijf of bewoners. In zo’n situatie wordt er niet ondertekend met MogelijkMaker. De gemeente Heusden schakelt dan de communicatieadviseurs in. Zij leggen de inwoners uit waarom er voor een besluit is gekozen. Bewoners kunnen het er dan niet mee eens blijven, maar vaak ontstaat er wel (meer) begrip omdat de redenen voor het besluit zijn verhelderd.

Conclusie Jan 
Jan vindt de open cultuur, de brede communicatie en de vrijheid die je bij de gemeente krijgt om je werk te doen een succesformule.Advies, detachering en bemiddeling

OpdrachtgeversBekijk ze allemaal >

Vinden wij jouw ideale match?

Reageer nu!

Waar vind je ons?